Certyfikaty

Nasza firma posiada wszelkie dopuszczenia i certyfikaty niezbędne, aby wdrożyć do obrotu wagi, które poddawane są Sprawdzaniu Zgodności i legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 

1. DQS/IQNet/ATEX – certyfikaty potwierdzające posiadanie ISO 900114001 oraz potwierdzające znajomość zabezpieczenia jakości produkcji pozwalające na produkcję spełniających normę ATEX.

2. EEx ceriticates – certyfikaty przetworników potwierdzające spełnianie przez nich wymagań odnośnie stref zagrożonych wybuchem określonych normami ATEX.

3. CE certificates – certyfikaty potwierdzające spełnianie przez dane produkty norm CE wg. 89/336/EWG odnośnie m.in. bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych i zgodności elektromagnetycznej.

4. Test certificates – certyfikaty testowe potwierdzające zgodność parametrów rzeczywistych produktu z jego danymi katalogowymi, wystawione przez niezależne laboratoria do tego uprawnione.

5. OIML certificates – certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów technicznych   danego produktu z odpowiednią normą OIML „International Organization of Legal Metrology”.

6. EC type approvals – certyfikaty zatwierdzające zgodność parametrów przyrządów pomiarowych z normą 90/384/EEC odnośnie ich zastosowania w nieautomatycznych urządzeniach ważących klasy III i IIII.